Vzdelávanie

Projekt je určený pre nasledovné cieľové skupiny:

 1. Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok, ktorí budú učiť informatickú výchovu (700 učiteľov).
 2. Neinformatici – kvalifikovaní učitelia rôznych predmetov na 2. stupni ZŠ, resp. na SŠ pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok, ktorí budú učiť informatiku alebo informatickú výchovu. Po úspešnom absolvovaní 5-semestrálneho štúdia sa budú môcť učitelia prihlásiť na štátnu skúšku a rozšíriť si svoju aprobáciu o ďalší predmet – informatika (200 učiteľov).
 3. Informatici – kvalifikovaní učitelia 2. stupňa ZŠ alebo SŠ s aprobáciou informatika pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok a budú učiť informatiku (600 učiteľov).
DVUi

Vzdelávacie programy

Vzdelávanie v projekte je podľa cieľových skupín rozdelené do troch vzdelávacích programov, ktore 26. februára 2010 získali akreditáciu ako programy kontinuálneho vzdelávania.

 1. Vyučovanie informatickej výchovy ako špecializačné štúdium pre učiteľov primárneho vzdelávania
  (počet priradených kreditov: 41, číslo akreditácie: 27/2010-KV)
 2. Všeobecno-vzdelávací predmet informatika ako kvalifikačné štúdium pre učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľov pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľov pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľov pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľov pre vyššie odborné vzdelávanie
  (počet priradených kreditov: 116, číslo akreditácie: 28/2010-KV)
 3. Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách ako špecializačné štúdium pre učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľov pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľov pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľov pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľov pre vyššie odborné vzdelávanie
  (počet priradených kreditov: 47, číslo akreditácie: 29/2010-KV)

Línie

Štúdium je zamerané na štyri línie vzdelávania:

1. Digitálna gramotnosť učiteľa

Cieľom vzdelávania podľa tejto línie bude získanie či rozvoj primeranej komplexnej gramotnosti učiteľa.

2. Moderná škola

V línii Moderná škola sa účastník kurzu oboznámi s modernými teóriami poznávania a novými pohľadmi na školu ako priestor na premýšľanie, skúmanie, komunikáciu a kooperatívne učenie sa, spozná nové formy organizovania poznávacieho procesu, moderné formy motivovania a hodnotenia žiakov, alternatívne vzdelávacie systémy, a tiež úlohu digitálnych technológií v prekonávaní rôznych foriem nerovností. Súčasťou tejto línie bude aj úloha digitálnych technológií pre rozvoj vyšších poznávacích funkcií žiaka.

3. Vlastný odborový kontext informatiky a informatickej výchovy

Predstavuje vlastné jadro odbornej prípravy účastníkov vzdelávania. Obsah tejto línie bude tematicky a odborne zostavený primerane pre potreby každej cieľovej skupiny.

4. Didaktika informatiky a informatickej výchovy

Účastník sa oboznámi s cieľmi predmetu, formami, osnovami, s didaktikou práce s obrázkami a animáciami, s textom, s číslami, grafmi a údajmi, s multimédiami, zvukom, fotografiou a hudbou, s didaktikou práce s internetom, s didaktikou elementárneho programovania a riadenia digitálnych zariadení (robotov a pod.).

DVUi