Úvod

Pre modernizáciu a zefektívnenie vzdelávacieho procesu má veľký význam komplexné vzdelávanie učiteľov. Vzdelávaniu učiteľov informatiky sa doteraz nevenovala taká pozornosť, akú by si tento predmet zasluhoval. v kontexte prebiehajúcej reformy školstva, v rámci ktorej sa posilnila hodinová dotácia povinného predmetu informatika na strednej škole a vznikli nové povinné predmety informatická výchova na 1. stupni základnej školy a informatika na 2. stupni základnej školy, sa potreba vzdelávania učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ aj SŠ ukázala ešte výraznejšie. Analýza súčasného stavu vyučovania informatiky i skúsenosti Ústrednej predmetovej komisie pre informatiku, popredných pracovísk na slovenských univerzitách pripravujúcich učiteľov informatiky ako aj samotných učiteľov poukazujú na to, že na školách je nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky. Za súčasného stavu nie je možné kvalitne zrealizovať školskú reformu v tejto oblasti.

Preto je potrebné čo najrýchlejšie

Aktivity projektu sú zamerané na pedagogických zamestnancov školy, ich vzdelávanie a vybavenosť digitálnymi technológiami. Pri analýze potrieb cieľovej skupiny sa vychádzalo z nasledujúcich dokumentov:

DVUi

Jednotlivé aktivity projektu sú vzájomne prepojené tak, aby vytvorili potrebné zázemie pre realizáciu zamerania projektu – ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika. Digitálne gramotní, odborne a didakticky pripravení pedagogickí zamestnanci ovládajúci progresívne metódy a formy vyučovania informatiky, moderné digitálne technológie a žiaci ako cieľ inovácie metód, foriem a obsahu vyučovania – na týchto troch pilieroch stojí predkladaný projekt.