Riadenie

Projekt je riadený a implementovaný riadiacim a expertným tímom. Riadiaci a expertný tím zodpovedá riaditeľovi ŠPÚ. Projektový manažér spolu s národným koordinátorom odborných aktivít projektu, finančným manažérom, manažérom monitoringu a manažérom publicity tvoria riadiaci výbor projektu. Riadiaci tím spolu s odborným tímom tvoria projektovú kanceláriu.

Koordinácia riadenia projektu pri ŠPÚ a MŠ SR je zabezpečená prostredníctvom zriadenej projektovej kancelárie. Riadiaci a expertný tím spolupracujú s MŠ SR. Implementácia, spôsob implementácie aktivít národného projektu musí byť konzultovaný a odsúhlasený vecne príslušnými sekciami/odbormi na MŠ SR - s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva MŠ SR a generálnym riaditeľom sekcie informatiky MŠ SR. Všetky verejné obstarávania plánované a vykonané v rámci národného projektu musia byť odsúhlasené riaditeľom odboru verejného obstarávania MŠ SR a následne ministrom školstva SR. Publicita a informovanosť musí byť konzultovaná, koordinovaná a odsúhlasená riaditeľkou odboru masmediálnej politiky MŠ SR. Funkčnosť projektovej kancelárie a vzájomná zodpovednosť vecných závislostí bude zabezpečená v zmysle organizačnej schémy riadenia pri MŠ SR.

DVUi

Experti

Všetky odborné aktivity sú koordinované národným koordinátorom odborných aktivít, ktorý vedie expertný tím. Expertný tím je zložený z renomovaných odborníkov v danej oblasti zastupujúcich odbornú a akademickú obec. Členovia expertného tímu majú dlhodobé skúsenosti s realizáciou projektov – ESF, VEGA, KEGA, Infovek, PIRŠ atď., s cieľovými skupinami, činnosťami podporovanými medzinárodnou spoluprácou, donorskými projektmi Comenius, Socrates a zastávajú vedúce funkcie v rámci vysokých škôl a inštitúcií. V kompetencii expertného tímu je zabezpečiť jednotnú výučbu frekventantov v rovnakej kvalite, zabezpečiť jednotnú kvalifikáciu a jej uznanie.

Vzdelávanie frekventantov bude v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

DVUi