O projekte

Štátny pedagogický ústav je od 1. 10. 2008 riešiteľom projektu „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“ v rámci priameho zadania č. OPV/K/RKZ/NP/2008-2, ktoré bolo vyhlásené Ministerstvom školstva SR ako riadiacim orgánom pre OP Vzdelávanie. Projekt budeme riešiť v období 36 mesiacov. Projekt a jeho aktivity sú zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika, ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika na základných a stredných školách.

Odborné aktivity projektu zabezpečujú vysoké školy – dodávateľ logistiky a obsahu vzdelávania na základe verejného obstarávania. Zabezpečujú vývoj obsahu v štyroch líniách, vývoj štruktúry, foriem a logistiky vzdelávania, vývoj modulov a tvorbu študijných materiálov pre jednotlivé línie a moduly, prípravu lektorov vzdelávania a realizáciu vzdelávania.

DVUi Vysoké školy participujúce na projekte:

Strategický cieľ projektu

Navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami.

Špecifické ciele projektu

  1. Vytvoriť a realizovať akreditované vzdelávacie moduly pre tri cieľové skupiny učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ.
  2. Vybaviť účastníkov vzdelávania digitálnymi technológiami potrebnými k ich efektívnemu vzdelávaniu, ktoré následne využijú vo vyučovacom procese.