Často kladené otázky (ČaKlO)

Učitelia, ktorí majú záujem o vzdelávanie v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika (ĎVUi) sa obracajú na organizátorov najčastejšie s týmito otázkami:

 1. Kam mám zaslať podpísanú prihlášku na vzdelávanie?

  Prihlášku podpísanú uchádzačom (vlastnoručný podpis) o vzdelávanie s vyjadrením zamestnávateľa je nutné zaslať poštou v tlačenej podobe na adresu:

  Centrum celoživotného vzdelávania
  Prírodovedecká fakulta
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Moyzesova 16
  041 54 Košice

  na obálku uveďte text Prihláška DVUi 1-2 ak podávate prihlášku do 1. cieľovej skupiny, resp. Prihláška DVUi 3-2 ak podávate prihlášku do 3. cieľovej skupiny.

  Termín: 30. 4. 2010 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke).
  Elektronická verzia prihlášky bude prístupná do 30. 4. 2010 (18:00).

 2. Som učiteľkou pre 1. stupeň ZŠ. Plánovala som sa prihlásiť do 2. behu. Som však na materskej dovolenke, mám polročného synčeka. Do práce sa plánujem vrátiť v septembri 2011. Prosím Vás, môžu sa do projektu ĎVUi prihlásiť aj mamičky na materskej dovolenke?

  Keďže ste na MD – nemôžete v triede uplatňovať poznatky získané na vzdelávaní. Jednou z podmienok prijatia na vzdelávanie je, že učíte a aj v budúcom školskom roku 2010/2011 budete učiť informatickú výchovu. To znamená, že v projekte ĎVUi sa v 2. behu vzdelávať nemôžete.

 3. Pracujem na SŠ na plný pracovný úväzok, mám ukončené bakalárske štúdium a v súčasnosti študujem magisterské štúdium. Chcel by som vedieť, či by som sa aj ja mohol zúčastniť vzdelávania a za akých podmienok.

  Vzdelávania sa zúčastniť nemôžete. Učitelia musia spĺňať podmienku odbornej a pedagogickej spôsobilosti, to znamená, že sa od nich vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie (učiteľstvo informatiky, resp. doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na informatiku).

 4. Ako a kde bude prebiehať vzdelávanie?

  Vzdelávanie prebieha prezenčnou formou (v 3. cieľovej skupine aj dištančnou formou) na nasledovných VŠ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline.

 5. V organizačnej zložke Spojenej školy, špeciálnej ZŠ internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou tento predmet nevyučujeme. Uvažujeme však so začatím jeho vyučovania na 2. stupni v rámci školského vzdelávacieho programu od septembra 2010. Je možné na základe uvedeného prihlásiť na ĎVUi aj učiteľa zo špeciálnej základnej školy?

  Na vzdelávanie sa môžu prihlásiť aj učitelia špeciálnych škôl. Musia však spĺňať základné kritériá, ktoré budú uvedené v prvej časti prihlášky. Základná podmienka účasti na vzdelávaní je, že ide o kvalifikovaného učiteľa, ktorý pracuje na ZŠ alebo SŠ na 100 % úväzok s minimálne dvojročnou pedagogickou praxou.

 6. Ako sa bude riešiť záujem o vzdelávanie zo strany riaditeľov a vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorí majú znížené úväzky? Bude možné, aby naplnili počet vyučovacích hodín?

  Vzdelávania sa môže zúčastniť aj riaditeľ – má 100% pracovný úväzok, zníženú má vyučovaciu povinnosť. Prihlášku mu podpíše jeho zriaďovateľ.

 7. Som matematik, RNDr. a pracujem ako metodik v priamo riadenej organizácii MŠ SR na 100 % pedagogický úväzok. Môžem sa vzdelávania ĎVUi zúčastniť a takto si rozšíriť aprobáciu o predmet informatika?

  Nemôžete, nespĺňate základnú podmienku, ktorou je 100 % pracovný úväzok v škole.

 8. Tento školský rok ukončím štúdium na VŠ. Môžem sa zúčastniť vzdelávania?

  Keďže nespĺňate základné podmienky prijatia na vzdelávanie, nie je možné, aby ste sa zúčastnili na vzdelávaní – nemáte 2 roky pedagogickej praxe.

 9. Na jednej škole mám 50 % úväzok a na druhej škole tiež 50 % úväzok – môžem sa zúčastniť vzdelávania?

  Vzdelávania sa nemôžete zúčastniť, pretože nepracujete na škole, za ktorú by ste sa do vzdelávania prihlasovali ako kvalifikovaný učiteľ na 100 % úväzok.

 10. Som učiteľ 1. stupňa a mám absolvované ŠKŠ na MPC v predmete informatika. Patrím do 1. alebo do 3. cieľovej skupiny?

  Podľa definície cieľovej skupiny patríte do 1. cieľovej skupiny. Do 3. cieľovej skupiny totiž patria kvalifikovaní učitelia informatiky 2. stupňa ZŠ alebo SŠ.

 11. Môže škola na vzdelávanie prihlásiť aj viacerých učiteľov?

  Škola môže prihlásiť aj viacerých učiteľov, ale nie je zaručené, že budú všetci vybratí.

 12. Naša škola sa nenachádza v databáze škôl. Ako mám postupovať?

  Prosíme, skontaktujte sa so správcom na adrese dvui@upjs.sk.

 13. Chcel by som vedieť, či sa jedná o platenú formu štúdia a v akom čase bude prebiehať vyučovací proces (v pracovnom čase alebo počas víkendov).

  Vzdelávanie je hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Vaša neúčasť na pracovisku (v škole) bude škole refundovaná. Vyučovací proces bude prebiehať prevažne počas piatkov a sobôt v závislosti od miesta realizácie, nakoľko vzdelávanie bude realizovať 5 vysokých škôl. Každá VŠ si harmonogram upravuje podľa svojich podmienok - lektorských a priestorových.

 14. Pracujem ako kvalifikovaný špeciálny pedagóg na špeciálnej základnej škole pre mentálne postihnutých žiakov, momentálne na II. stupni. Do ktorej cieľovej skupiny patrím, keďže učím na II. stupni, ale žiaci absolvovaním SZS získajú len primárne vzdelanie?

  Cieľová skupina záleží od vašej kvalifikácie, akú aprobáciu máte. Ak ste kvalifikovaný učiteľ na iné predmety ako informatika na 2. stupni ZŠ alebo SŠ, tak patríte do 2. cieľovej skupiny, pre ktorú však druhý beh vzdelávania neuskutočňujeme. Ak ste kvalifikovaný učiteľ pre 1. stupeň, patríte do 1. cieľovej skupiny. Ak ste kvalifikovaný učiteľ pre informatiku (s aprobáciou informatika alebo máte kvalifikáciu získanú formou ŠKŠ na MPC), patríte do 3. cieľovej skupiny.

 15. Prihlásil som sa do projektu ĎVUi. Rád by som vedel, či je v poriadku to, že som posielal prihlášku do Košíc. Ak som to správne pochopil, oni sú koordinátori a neskôr si rozdelia študentov – učiteľov podľa miesta bydliska.

  Áno, je to v poriadku, oni sú koordinátori za všetky VŠ, v ktorých sa bude vzdelávanie uskutočňovať.

 16. Riaditeľ novej školy ma prijme do pracovného pomeru 1. 8. 2010. o situácii s projektom vie a nemá problém vystaviť potvrdenie o mojom prijatí, niečo ako predbežnú zmluvu práve kvôli tomu, aby sa minimalizovali komplikácie. Bolo by možné takýto doklad akceptovať a podpísať zmluvu už s novou školou?

  Nie je možné akceptovať iné formy ako sú predpísané v projekte, musíte postupovať podľa usmernenia k vypĺňaniu prihlášky.

 17. Momentálne nemám dva roky praxe. Druhý rok mi končí 31. januára 2011 a mám zmluvu so školou na dobu neurčitú. Vyučujem informatiku na ZŠ už teraz a určite budem aj budúci rok. Preto by som túto príležitosť rád využil. Ako by bola posudzovaná moja prihláška?

  Projekt má presne určené pravidlá, ktoré nie je možné meniť ani robiť výnimky, takže vaša prihláška by bola vyradená.

 18. Je možné, aby sa na tomto vzdelávaní zúčastnili aj učitelia, ktorí informatiku nikdy neučili, ale chceli by ju v budúcnosti po ukončení tohto štúdia učiť?

  Pravidlá projektu vyžadujú, aby učiteľ už počas vzdelávania učil informatiku alebo informatickú výchovu a tiež aj v nasledujúcom školskom roku. Prosím, podrobne si pozrite informácie o projekte a podmienkach na stránke http://www.statpedu.sk a http://dvui.ccv.upjs.sk. Oboznámte sa tiež s obsahovým a výkonovým štandardom v štátnom vzdelávacom programe.

 19. Ak zmením zamestnávateľa – školu, môžem vo vzdelávaní pokračovať na inej škole?

  S prechodom na inú školu nebude problém, zruší sa stará zmluva a podpíše sa nová zmluva s novou školou (so všetkými náležitosťami a povinnosťami).

 20. Ako to bude so vzdelávaním učiteľov v oblasti informatiky, ktorí učia na malotriednych školách. My sme na škole traja. Pán riaditeľ ide o dva roky do dôchodku. Kolegyňa má 55 rokov a počítačom nerozumie. Počítače mám na starosti ja, ale ja študujem AJ a nemôžem študovať informatiku. Ako to máme vyriešiť? a čo školy, na ktorých učia dvaja učitelia? Ďakujem za odpoveď.

  Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť, aj keď ste v inom projekte (iba projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ“ vylučoval účasť na projekte ĎVUI). Neúčasť na vzdelávaní v jednom projekte však nemôžete ospravedlňovať účasťou na inom projekte.

 21. Spĺňam všetky zverejnené podmienky, ale mám jednu otázku. Čo by sa stalo ak by som v priebehu štúdia otehotnela a šla na materskú dovolenku, prípadne dlhšiu PN z dôvodu rizikového tehotenstva? Mohla by som v štúdiu pokračovať a dokončiť ho aj počas materskej?

  Takéto prípady riešime individuálne. Dôležitým kritériom je, aby ste učili, pretože používanie didaktickej techniky budete preukazovať vo výkaze.